REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

  Regulamin określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych w ramach świadczenia usług Justyna Szarawarska Estico Poland poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.invictus-training.pl.

SŁOWNICZEK Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Justyna Szarawarska Estico Poland.
 2. Usługodawca – ESTICO POLAND Justyna Szarawarska Jachówka 220, 34-211 Budzów, NIP 5521707408.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Justyna Szarawarska Estico Poland, spełnia wymagania określone Regulaminem.
 4. Umowa – każda Umowa zawarta przez Justyna Szarawarska Estico Poland z Użytkownikiem, w treści której znajduje się odesłanie do niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca – Justyna Szarawarska Estico Poland.
 6. Strona internetowa – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.invictus-training.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy Użytkownikom usługi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem strony internetowej jest Usługodawca.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług Usługodawcy.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach www.justynaszarawarska.pl oraz wygląd i treść strony internetowej stanowią własność Justyna Szarawarska Estico Poland i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 5. Usługodawca informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 6. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej może być utrudniony lub niemożliwy, za co Usługodawca wobec Użytkowników nie bierze odpowiedzialności, jednakże Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG Dla korzystania z usług www.justynaszarawarska.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie;
 3. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
 5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików cookie;
 6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script.
 7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. 8. Wszystkie materiały dostarczone przez Usługodawcę Użytkownikowi są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) 
 8. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 11.0).

WARUNKI FORMALNE ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz ukończyła lat 18 (osiemnaście).
 2. Niektóre z usług www.justynaszarawarska.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy opłacili poszczególne usługi www.justynaszarawarska.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług www.justynaszarawarska.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 4. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług www.justynaszarawarska.pl nie wolno: – posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, – publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich, – publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, – publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę do: – czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług dostępnych na stronie internetowej świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji, – blokowania lub usuwania publikacji na stronie internetowej przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług strony internetowej, nie obciążają Usługodawcy.

USŁUGI STRONY INTERNETOWEJ 
 1. Usługami świadczonymi Użytkownikowi przez Usługodawcę nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę na stronie internetowej jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.
 2. Użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług świadczonych nieodpłatnie.
 3. Usługami świadczonymi Użytkownikowi przez Usługodawcę odpłatnie są: – sprzedaż materiałów cyfrowych dotyczących treningu, zdrowia i diety, – szkolenia, – szkolenia online, – konsultacje treningowe, – ebooki, – treningi personalne.
 4. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Usługodawcy Użytkownik winien dokonać przedpłaty za wybrany produkt.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 30 (sześć) dni roboczych od dnia potwierdzenia zaksięgowania opłaty, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od podania przez Użytkownika aktualnego adresu e-mailowego. Nie dotyczy to usług treningu personalnego oraz konsultacji “Feedback Twojego treningu”, które są uzależnione od możliwości czasowych Usługodawcy.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że do prawidłowego wykonania przez Usługodawcę odpłatnych usług niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na zarejestrowaniu się w systemie Usługodawcy.
 3. Usługodawca oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług licencji uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach umowy, wyłącznie na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług Usługodawcy.

OPŁATY
 1. Jednym z koniecznych warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług jest wniesienie opłaty na daną usługę.
 2. Usługi można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi jaką chce zakupić oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty za wybraną usługę, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w cenniku.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 1. Zaraz po zaksięgowaniu opłaty, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkami, do specjalnej strony, z której można pobrać Wszystkie zamówione produkty lub na której udzielany jest czasowy/nieograniczony dostęp do zakupionych materiałów.
 2. Po pobraniu plików z zakupionymi produktami lub po otrzymaniu czasowego/nieograniczonego dostępu, zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. 
 3. Kupujący nie ma prawa udostępniać zakupionych materiałów innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 krotnej wartości ceny za produkt.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych przez Usługodawcę mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez przesłanie listem na adres: Estico Poland Justyna Szarawarska, Jachówka 220, 34-211 Budzów z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Usługodawca powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. 
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń. 

DANE OSOBOWE I RODO 
 1. Usługodawca gromadzi dane osobowe Użytkowników w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Usług oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z zawartych z Użytkownikami Umów, a także dla innych celów (w tym celów marketingowych). 
 2. Usługodawca pełni funkcję administratora danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych stosowania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, w tym prawo do ich uzupełnienia, poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych oraz złożenia sprzeciwu związanego z ich przetwarzaniem. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 1. Za wyjątkiem wyraźnego odmiennego uregulowania, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za szkodę względem Użytkowników na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 
 2. Usługodawca na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym odpowiada względem Użytkowników wyłącznie za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Usługodawcę. 
 3. Roszczenia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą Usługodawcy Użytkownik zgłasza na piśmie na adres Usługodawcy ze wskazaniem zakresu roszczenia oraz opisu szkody. 
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę Usługodawcy spowodowaną niezgodnym z przeznaczeniem korzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z Umową i niniejszym Regulaminem. 

ZMIANY REGULAMINU 
 1. Justyna Szarawarska Estico Poland zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu. Informacje na temat zmian w niniejszym Regulaminie zostaną niezwłocznie opublikowane za pośrednictwem Strony internetowej. 
 2. Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonej w Regulaminie zmiany, ma prawo rozwiązać zawartą z Usługodawcą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie – jako przyczynę rozwiązania Umowy wskazując zmianę Regulaminu. 
 3. Termin na złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej wynosi 14 dni od chwili opublikowania informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Internetowej. Po upływie tego terminu domniemywa się, że Użytkownik akceptuje wprowadzone w Regulaminie zmiany. 

ROZWIĄZANIE UMÓW 
 1. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, na wypadek naruszenia przez Użytkownika w trakcie realizacji Umowy przepisów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń. 
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zawartej z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany: cennika, zakresu świadczonych usług, osoby Trenera Personalnego prowadzącego Trening Personalny. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Umowy i Regulaminu. 
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest dobrowolne jednakże, jest konieczne dla skorzystania z Usług świadczonych przez Justyna Szarawarska Estico Poland.